Susisiekite

Rašykite, atsakysime į jums aktualius klausimus.

Ačiū už jūsų žinutę. Susisieksime su jumis artimiausiu metu
Įvyko klaida. Bandykite vėliau
Didinimas
Nespalvotas režimas
Slėpti nuotraukas
Pagrindinis  /  Paslaugos  /  
Paviršinių nuotekų tvarkymas

Paviršinių nuotekų tvarkymas

UAB „Utenos komunalininkas“ atsakinga už Utenos miesto savivaldybei bei UAB „Utenos komunalininkas“ priklausančio lietaus nuotakyno inžinerinių tinklų eksploatavimą, remontą ir priežiūrą Utenos mieste.

Remiantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, Utenos rajono savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-316 skyrė UAB „Utenos komunalininkas“ Utenos rajono savivaldybės teritorijoje paviršinių nuotekų tvarkytoja ir pavedė jai paviršinių nuotekų tvarkytojos teises ir pareigas.

Utenos mieste yra 54,1 km paviršinių nuotekų tinklų, 3 nuotekų valyklos ir 1 naftos gaudyklė. Paviršinės nuotekos surenkamos iš 28 (iš 8 dalinai) miesto gatvių ir 4 gyvenamųjų namų kvartalų.

Nuotekų surinkimo tinklus mieste eksploatuojanti UAB „Utenos komunalininkas“ šiuo metu eksploatuoja 28 lietaus (paviršinių) nuotekų išleistuvų, per kuriuos į Šventosios baseiną (per melioracijos griovius, up. Krašuoną, up. Viešą, up. Vyžuoną, up. Utenėlę, up. Rašę, ež. Vyžuonaitį) per dieną patenka apie 2128,06 m3 paviršinių nuotekų.

Remiantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 (Valstybės žinios, 2007-04-14, Nr. 42-1594) ir LR aplinkos ministro įsakymu dėl LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193, „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (2013 m. sausio 9 d. Nr. D1-24, Vilnius), Valstybės žinios, 2013-01-24, Nr. 9-388) nuo miesto teritorijos į aplinką išleidžiamose paviršinėse nuotekose leistina teršalų konsentracija (DLK) turi būti nustatoma taip, kad:

 1. nebūtų viršyti aplinkos kokybės standartai vandens telkinyje, į kurį išleidžiamos nuotekos (neviršijamas leistinas poveikis aplinkai),
 2. teršalų konsentracijos nuotekose neviršytų:
 • skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė konsentracija – 30 mg/l,
 • BDS7 vidutinė metinė koncentracija – 23 mg O2/l. Šis parametras turi būti nustatomas ir kontroliuojamas nuotekose, surenkamose nuo galimai teršiamų teritorijų, kurios gali būti teršiamos organiniais teršalais (pvz., žemės ūkio produkcijos perdirbimo, maisto pramonės, organinių atliekų tvarkymo objektai ir pan.). Kitais atvejais BDS7 didžiausia momentinė koncentracija – 10 mg O2/l.
 • Naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7 mg/l.

Pagal sutartis tarp įmonių ir UAB „Utenos komunalininkas“ įmonės moka bendrovei už išleidžiamų paviršinių nuotekų nuo įmonės teritorijos transportavimą miesto paviršinių nuotekų nuotakynu. UAB „Utenos komunalininkas“ pasibaigus metams moka Valstybinei mokesčių inspekcijai  į valstybės biudžetą mokestį už išleistą taršą. Sutartyse su įmonėmis nustatyti ribiniai užterštumai išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms tokie patys kaip bendrovei nustatyti užterštumai TIPK leidime pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą. Nustačius padidintus užterštumus miesto išleidėjui, sankcijos taikomos UAB „Utenos komunalininkas“. Į tarifą už paviršinių nuotekų transportavimą įeina miesto LK tinklų eksploatacijos išlaidos, išleistuvų vandens laboratorinė kontrolė ir mokamas mokestis už taršą.

Siekiant gerinti paviršinių nuotekų tvarkymą pateikėme paraišką 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-91 projektui „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra“ vykdymui. Pagal šį projektą buvo numatyta naujų paviršinių nuotekų tinklų statyba Ąžuolijos, Naujosios, Utenio, Vasaros gatvėse bei Dauniškio mikrorajone, buvo planuojama įrengti 3 nuotekų valyklas, bei inventorizuoti ir teisiškai registruoti jau pastatytus paviršinių nuotekų tinklus. Miesto tvarkymo skyrius prižiūri paviršinių nuotekų tinklus, užtikrina sklandų vandens surinkimo procesą, prižiūri Utenos miesto magistralinių lietaus nuotekų tinklų požeminę sistemą, esamus įrengimus, juos renovuoja ir remontuoja.

Įgyvendinus projektą „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste“:

 • įrengti paviršinių nuotekų valymo bei apskaitos įrenginiai ir paviršinių nuotekų tinklai, reikalingi įrenginiams pajungti prie bendrų baseino tinklų Aukštaičių g., Pramonės g. ir Vaižganto g. (iš viso 3 valyklos);
 • įrengti paviršinių nuotekų tinklai Vasaros g. (namai Nr. 41–73), Utenio, Naujoji g. (namai Nr. 21-25), Ąžuolijos g. (namai Nr. 27-31), Ąžuolijos g. (namai Nr. 1-25), Vasaros g. (namai Nr. 15-25), Naujoji g. (namai Nr. 1-17) bei trūkstamus paviršinių nuotekų tinklus Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale.
 • inventorizuoti ir įregistruoti neapskaityti paviršinių nuotekų tinklai Utenos mieste (4 km).

Po projekto įgyvendinimo, lietaus nuotekos Utenos mieste tvarkomos organizuotai; sudarytos prielaidos mažinti miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką bei gerinama miesto ekonominė aplinka; valant nuotekas mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, kadangi į gruntą ir/ar paviršinius vandens telkinius patenka valytos paviršinės nuotekos.

Teritorijų priežiūros skyriaus viršininkas

Gytis Stundžia
Mob. (8 616) 06647
El. p. komunalininkas@utenoskom.lt

Paviršinių nuotekų tvarkymo galerija
Atidaryti →

Abonentinių sutarčių sudarymas

Teisinė bazė

Pagrindiniai dokumentai:

 1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, patvirtintas seime 2014-06-12, Nr. XII-939.
Atidaryti
 1. Utenos rajono savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-316 paskyrė UAB „Utenos komunalininkas“ Utenos rajono savivaldybės teritorijoje paviršinių nuotekų tvarkytoja ir pavedė jai paviršinių nuotekų tvarkytojos teises ir pareigas.
Atidaryti
 1. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015-09-10 nutarimas Nr.990  „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“.
Atidaryti
 1. Respublikos Aplinkos ministro 2015-06-23 įsakymas Nr. D1-500 „Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai“.
Atidaryti
 1. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2015-10-15 įsakymas Nr. D1-744 ‚Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės“.
Atidaryti
 1. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2015-10-15 įsakymas Nr. D1-743 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymo Nr. D1-193  „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
Atidaryti
 1. Ūkio subjektų Aplinkos monitoringo nuostatai (aktualūs nuo 2012-10-26).
Atidaryti
Paslaugos kaina

Kaina 0.07 Eur/m3 už vandens transportavimo komunaliniais lietaus kanalizacijos tinklais, paskaičiuota ir patvirtinta, vadovaujantis Utenos miesto Valdybos 1996 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 563, galioja iki 2024-07-31.

2024-06-13 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)nutarė nustatyti 0.15 Eur/m³ (be pridėtinės vertės mokesčio) bazinę paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas Utenos mieste. Kaina taikoma nuo 2024-08-01.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas 2024-06-13 Nr. O3E-855
Atidaryti →

Domina ši paslauga?

Teirautis

Naudojate pasenusią naršyklę

Prašome atsinaujinti naudojamą naršyklę į naujesnę.
Rekomenduojame rinktis vieną iš šių: